به مناست فرارسيدن سال جديد اين شركت درنظردارد از كيله متقاضيان درخواست كننده كه بتواند تا مؤرخه ١٣٩٣/٣/٣١اقدام به عقد قرارداد ويا ثبت نام نمايد ،از شرايط ويژ فروش برخوردار نمايد

توليد انبوه تريلر نميه يدك سه محور چادر كشويي باامكان افزايش ارتفاع بارخوري تا ميزان ٤٠سانتيمتر