شرکت تولیدی صنعتی رخش تریلر آذر جهت ارتقاء کیفیت هرچه بیشتر محصولات وجلب رضایتمندی مشتریان سیستم نظام مدیریت کنترول کیفیت را اجرا نموده ونهایتا گواهی تائیدیه استاندارد را ازشرکت بین المللی نوبل آلمان دریافت نمود